Sivuston tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
 
Rekisterinpitäjä
 
Liinaten Oy (2981791-8)
Pitkäjärventie 14 
78610 Varkaus
 
kotipaikka Varkaus
p. +358 50 518 1865
 
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:  
Eliisa Moilanen
Pitkäjärventie 14 
78610 Varkaus
 
p. +358 50 518 1865
 
Henkilörekisterin nimi
Asiakasrekisteri
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen asiakassuhteiden hoitaminen ja viestintä.
 
Rekisteröitävät tiedot
Asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Nimi, sähköposti, puhelinnumero sekä mahdollisia muita jäsenten antamia tietoja. 
 
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteriin merkittävät tiedot saadaan toiminnastamme kiinnostuneilta henkilöiltä itseltään.
 
Henkilötietojen luovuttaminen
Asiakastietoja käsittelee vain yrityksen toimitusjohtaja (asiakasrekisterin ylläpito, mahdolliset maksut sekä tiedottaminen).
 
Yrityksen asiakasrekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman jäsenen suostumusta.
 
Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan
käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen
ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön
edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä suojasta.
 
Rekisterin suojaus
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
 
B) Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään yrityksen omissa tietokoneissa, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
 
Tällaisia keinoja ovat mm. salasanat laitteissa, sormenjälkitunnistukset puhelimissa ja salasanojen säännöllinen vaihtaminen. Näin ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilöiden laitteille.
 
Tietojen säilytys
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan kuin se on asiakkuuden hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä, tai asiakasuhteen selkeästi loppuessa, esimerkiksi yrityksen lopettaessa toimintansa.
 
Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
jäsenrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot
näkyvät yllä. 
 
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan
virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on
yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.
Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä
yhteyshenkilöön sähköpostitse.
 
Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö
laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa
milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.
 
Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa
tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä
rekisteröidyille.